Pobytové balíčky

Air Jordan Big Fund, Jordan Big Fund Kids Air Jordan Big Fund, Jordan Big Fund Kids

Vybíráme z nabídky pobytových balí?k? hotel? v ?eském Švýcarsku to nejzajímav?jší.

 Letní dovolená

Není ideáln?jší místo na p?íjemnou letní dovolenou, než úchvatné prost?edí ?eského Švýcarska. Luxusní hotel Ostrov p?edstavuje ideální zázemí a výchozí bod pro mén? ?i více náro?né výlety. Ubytování ve vzdušných pokojích odpovídá ?ty?hv?zdi?kovému standardu, k dispozici je minibar, kávový a ?ajový set, monitorované parkovací místo, telefon, internet, televize a satelit. Sou?ástí balí?ku je i 15% sleva na ob?d v restauraci hotelu.

Rodinné pobyty

Neváhejte a vydejte se spolu s vašimi ratolestmi poznávat krásy ?eského Švýcarska. Jako rodi?e jist? oceníte, že o vaše d?ti bude dob?e postaráno – v areálu se nachází d?tské h?išt? s trampolínou a d?tský koutek. Balí?ek zahrnuje ubytování dva dosp?lých s jedním až t?emi d?tmi s p?ípadným využitím p?istýlek. V apartmánu na d?ti ?eká mísa ovoce a další dobroty, rodi?e si mohou nerušen? užívat masáže v relaxa?ním centru. Všichni se pak mohou vydat do nedalekých Tiských st?n, vyjet si na kole ?i na koni.

 

Thought mine were fake because it didn't have that metal tag thingy I had air forces swooshfetti 1'07
Where To Buy Air Jordan 11 Low,Where To Buy Air Jordan Retro 11 Low Where To Buy Air Jordan 11 Low,Where To Buy Air Jordan Retro 11 Low

 Romantické pobyty

Dva dny ni?ím nerušené dovolené s vaším partnerem, snídan? p?ímo na pokoj ?i v hotelovém bufetu, romantická procházka po okolí a poté relaxa?ní masáž, na záv?r dne romantická ve?e?e p?i sví?kách. Že jste o takovém pobytu jen snili? Neváhejte a u?i?te tento sen skute?ností. Navíc využijte volného vstupu do bazénu, ví?ivky a parní lázn?. V apartmánu je k dispozici láhev vína a kytice. Romantický pobyt pro dva naleznete v nabídce hotelu Ostrov.

Pobyty pro seniory

Ubytování v luxusních apartmánech je samoz?ejmostí, navíc jsou p?ístupné i výtahem. Podle p?ání lze vybrat i zcela bezbariérový pokoj, v cen? balí?ku jsou dále dv? ve?e?e v restauraci a snída?ový bufet, láhev kvalitního moravského vína a dvakrát p?l hodiny masáží ve wellness centru. pro další relaxaci je zdarma p?ístupný bazén, ví?ivka a parní láze?. V?tšina turistických stezek ?eského Švýcarska je také p?ístupna pro handicapované turisty, v okolních rybnících je možnost opat?ení povolenky pro rybá?e. Nabízí Hotel Ostrov v Tisé.

Aktivní víkendy

Jste-li milovníky sportu pak práv? pro vás jsme v ?eském Švýcarsku nalezli vhodný balí?ek. Samoz?ejmostí je ubytování ve dvoul?žkovém pokoji s plným vybavením. Zde m?žete využít p?ipraveného coffee & tea setu a bezdrátového internetu. Cena balí?ku zahrnuje také dvakrát snídani a sva?inu, kterou lze zabalit s sebou na p?ší nebo cyklo túru. Dále se m?žete sv??it do pé?e maséra, nebo si vyp?j?it na recepci jízdní kola. do bazénu, parní lázn? a ví?ivky neváhejte vejít kdykoliv, vstup je pro vás neomezený po celý den. Aktuální nabídku aktivních víkend? nabízí nap?íklad Hotel Ostrov nedaleko Tiských skal.

 Wellness pobyty

Máte-li už dost stresu z práce a ruchu velkom?sta, zavítejte do hotelu Ostrov. Ve zdejším wellness centru na vás ?ekají relaxa?ní masáže, bazén, parní láze? nebo ví?ivka. Ubytování  s úžasným výhledem na panenskou p?írodu ?eského Švýcarska vám zaru?í klid a pohodlí. V cen? dvoul?žkového pokoje je také bylinná koupel, župany a ni?ím nerušená snídan? pro dva. Tento relaxa?ní balí?ek je vhodný také jako dárek pro vaše blízké.

 Svatby v p?írod? ?eského Švýcarska

Toužíte-li po netradi?ní svatb? v klidu panenské p?írody, dobrou volbou m?že být Hotel Ostrov nedaleko Tiských st?n. Ob?ad lze p?izp?sobit zcela dle vašich p?edstav – m?že se odehrávat u rybníka ?i na rozkvetlé louce. V cen? balí?ku je mnoho služeb, nap?íklad pomoc stylisty, kade?nice ?i kosmeti?ky, svatební hostina, dort kolá?ky nebo raut a kytice pro nev?stu. Budoucí novomanželé se také mohou v hotelu ubytovat takzvan? na zkoušku, aby si ov??ili, že vše bude naprosto v po?ádku a podle jejich p?ání. O zábavu svateb?an? bude bohat? postaráno – prostory hotelu poskytují 70 míst v restauraci, 40 v salonku a tane?ní parket s živou kapelou. Aby ani nejmenší návšt?vníci nezaháleli, je pro n? k dispozici d?tské h?išt? a koutek, letní terasa ?i trampolína. Nabízí Hotel Ostrov v Tisé.